Política de Privacitat

Responsable del Fitxer

Salvador Sarrì Esquius  d'ara endavant llibreriasarri.com, amb domicili de contacte situat en Plaça Major, 24-26, telèfon 973601067 i adreça d' email llibreriasarri@serlogal.com, és el responsable dels fitxers als quals s'inclouran les dades personals recollides i tractades des d'aquesta pàgina web. Aquests fitxers es troben degudament inscrits al Registre General de Protecció de Dades de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Recollida de Dades

Salvador Sarrì Esquius només recull les dades de caràcter personal que ens proporcioneu a través dels formularis de compra inclosos a la pàgina web

Usos i Finalitats de les Dade Recollides

A www.llibreriasarri.com es recullen les dades de caràcter personal amb les finalitats que es detallen a continuació, si no esteu conforme amb alguna d'elles podeu comunicar-ho a l'adreça d'email llibreriasarri@serlogal.com. Els usos i finalitats previstos són:

Gestió de Comandes

Quan adquiriu un producte o servei en la nostra botiga online, les dades que ens faciliteu seran utilitzades per tramitar, enviar i facturar les comandes realitzades.

Tramesa d’ Informació

 llibreriasarri.com emprarà les dades personals que ens proporcioneu amb la finalitat de respondre a les sol·licituds d'informació que ens envieu. La informació introduïda als formularis o correus electrònics de contacte s'emprarà a més, per enviar-vos per correu electrònic informació sobre els nostres productes i serveis. Els usuaris que no desitgen rebre aquest tipus d'informació poden comunicar-ho a l'adreça de correu electrònic a llibreriasarri@serlogal.com

Comunicació de Dades a Tercers

llibreriasarri.com, té previst la comunicació de les vostres dades personals a tercers en els supòsits que es detallen a continuació, si no esteu conforme amb alguna d'aquestes cessions podeu comunicar-ho a l'adreça d'email llibreriasarri@serlogal.com. Les comunicacions previstes són:

Comunicacions establertes a la Llei

Les vostres dades seran comunicades a tercers en els supòsits en els quals una norma legal així ho estableixi (administracions públiques, autoritats administratives o judicials …etc).

Gestió de Pagament

Les vostres dades personals seran comunicades a tercers quan resulti necessari per al pagament dels productes o serveis adquirits (entitats bancàries i/o financeres propietàries dels mitjans de pagament utilitzats).

Titular de la Web

Les dades facilitades en el procés de compra, seran cedides a l'empresa titular de la pàgina web Salvador Sarrì Esquius amb la finalitat de gestió administrativa de comandes i remetre-li informació sobre els productes, esdeveniments, ofertes i novetats de Salvador Sarrì Esquius. Si no desitgeu rebre aquest tipus d'informació podeu comunicar-ho a l'adreça de correu electrònic llibreriasarri@serlogal.com

Recollida de dades

En proporcionar les vostres dades a través del formulari de contacte i acceptació de condicions habilitat a aquest efecte. Accepteu expressament la inclusió de les mateixes en el referit fitxer amb la finalitat de proporcionar informació sobre els serveis de l'empresa.

L'Usuari garanteix que les dades personals facilitades a través dels formularis són veraces, sent l'únic responsable de la inexactitud o falsedat de les dades facilitades i dels perjudicis que pugui causar per això a l'entitat, com a titulars del portal  llibreriasarri.com 

En tot cas s'informa que segons l'art. 13 del Reial decret 1720/2007 els menors de catorze anys que accedeixin a aquest lloc web sense avisar als seus pares, no han de proporcionar les seves dades personals, ja que en aquest cas, es requereix el consentiment dels pares o tutors per al tractament de les seves dades personals. En cap cas es recaptaran del menor d'edat, dades relatives a la situació professional, econòmica o a la intimitat dels altres membres de la família, sense el consentiment d'aquests.

 

Exercici de Drets

En qualsevol moment podreu exercir els Drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant l'enviament de la sol·licitud d'exercici corresponent juntament amb còpia del document oficial que us identifiqui (DNI, permís de conduir o passaport) a l'adreça de correu electrònic llibreriasarri@serlogal.com

Versió

Aquesta política de privacitat és de data 06/03/2015 i qualsevol modificació dels seus termes serà publicada en aquesta pàgina web.